ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Advokát:
Mgr. Petr Vymazal
IČ 713 466 51, evid. č. ČAK 13195
se sídlem Valdštejnská 381/6, 460 01 Liberec

Advokát jako správce osobních údajů

Ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů je advokát tzv. „GDPR“ správcem osobních údajů svých klientů. To znamená, že provádí zpracování osobních údajů svých klientů, určuje účel a prostředky tohoto zpracování a rovněž odpovídá za toto zpracování.

Informace v tomto dokumentu uvedené platí pro fyzické osoby poskytující osobní údaje, tedy především pro stávající klienty. V přiměřené míře se však uplatní rovněž na potenciální klienty (tj. osoby, se kterými jsme doposud nenavázali smluvní vztah, ale jsme s nimi již v kontaktu) a na bývalé klienty, jejichž údaje stále můžeme za určitých podmínek zpracovávat. Informace zde uvedené se v přiměřeném rozsahu uplatní též na rodinné příslušníky či zástupce našich klientů.

Zásady zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje našich klientů zpracováváme zákonným a transparentním způsobem;
 • shromažďování osobních údajů probíhá výhradně pro stanovené legitimní účely a jejich zpracování probíhá způsobem, který je s těmito účely v souladu;
 • osobní údaje jsou zpracovávány v přiměřeném rozsahu tak, aby byly příslušně naplněny stanovené účely;
 • jsou přijata veškerá opatření tak, abychom zpracovávali výhradně přesné a aktualizované osobní údaje, a abychom nepřesné osobní údaje bezodkladně vymazali nebo opravili;
 • osobní údaje uchováváme po dobu, která je nezbytná pro naplnění účelů, pro něž jsou zpracovávány;
 • zpracování osobních údajů probíhá pouze způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Rozsah zpracování osobních údajů

 • Identifikační údaje
  • akademický titul
  • jméno a příjmení
  • datum narození
  • adresa trvalého bydliště
  • doručovací nebo jiná kontaktní adresa
  • u fyzické osoby podnikatele též obchodní firma či dodatek připojený ke jménu, sídlo podnikání a IČO
 • Elektronické kontaktní údaje
  • tel. číslo
  • fax
  • e-mailová adresa
  • ID datové schránky
 • Další osobní údaje
  • číslo bankovního účtu
  • další osobní údaje poskytnuté našimi klienty při jednáních, ve smlouvách či jiných dokumentech, a to včetně pozdějších aktualizací

Shromažďování osobních údajů

Osobní údaje našich klientů shromažďujeme především přímo od těchto klientů. Činíme tak na základě jejich žádostí, v rámci jednání o uzavření smlouvy, při osobní schůzce, během telefonické nebo písemné komunikace (včetně e-mailové komunikace). Pokud osobní údaje získáváme přímo od klientů, vždy je informujeme o tom, zda je poskytnutí osobního údaje zákonným nebo smluvním požadavkem, zda mají povinnost osobní údaje poskytnout, a dále o možných důsledcích neposkytnutí osobních údajů.

Některé osobní údaje našich klientů můžeme shromažďovat z veřejně dostupných zdrojů, jimiž jsou zejm. obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík, živnostenský rejstřík. Výjimečně jimi mohou býti sociální sítě a obecně internet, pokud údaje sami klienti zveřejní.

Osobní údaje můžeme získávat rovněž z vlastní činnosti, tedy hodnocením údajů, jež nám klienti poskytují v souvislosti s využíváním našich služeb.

Výjimečně můžeme osobní údaje získat též od třetích osob, jež jsou oprávněny nakládat s osobními údaji našich klientů a oprávněny předat nám tyto údaje při splnění stanovených podmínek.

Právní základ

Právním základem pro zpracování osobních údajů našich klientů je smlouva o poskytování právních služeb. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování právních služeb dle této smlouvy uzavřené s klientem. Z této smlouvy rovněž vyplývá povinnost klientů poskytnout advokátovi osobní údaje.

Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů našich klientů jsou orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány), poskytovatelé údržby informačního systému a další příjemci dle potřeb a pokynů klientů.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy o poskytování právních služeb a po jejím skončení s nimi bude naloženo v souladu s platnou právní úpravou, zejm. zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům
Klient má právo získat od správce-advokáta informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má rovněž právo, aby  správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů
Toto právo představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce- advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pakliže jsou splněny určité podmínky a klient o výmaz požádá.

Právo na omezení zpracování osobních údajů
Klient má právo, aby správce-advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování osobních údajů, které je založeno na oprávněných zájmech advokáta, třetí strany, anebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost osobních údajů
Klient je oprávněn získat osobní údaje, které správci-advokátovi poskytl, v běžném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci osobních údajů, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci osobních údajů předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem-advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta v souvislosti s ochranou osobních údajů naleznete na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d- 27276).

Je-li klientem spotřebitel, informuje jej advokát, že v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je v případě sporu klienta s advokátem Česká advokátní komora subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Více informací lze nalézt na internetových stránkách České advokátní komory.

kladivko

Ve všech uvedených oborech práva poskytujeme komplexní služby vč. zastupování před soudem nebo správním orgánem.

Občanské právo

 • poradenství v oblasti sporné i nesporné agendy
 • zastupování před soudem
 • vymáhání pohledávek
 • spory vyplývající ze smluv (kupní, darovací, nájemní, o dílo, atd.)
 • spory z pojistných smluv
 • vypořádání spoluvlastnictví
 • určení vlastnického práva
 • náhrada škody
 • náhrada škody na zdraví
 • náhrada nemajetkové újmy
 • odpovědnost za vady
 • restituce

Rodinné právo

 • úprava výchovy a výživy nezletilých dětí
 • rozvod manželství
 • vypořádání společného jmění manželů
 • určení výživného zletilých dětí
 • určení výživného mezi manželi
 • určení a popření otcovství

Pracovní právo

 • poradenství v oblasti sporné i nesporné agendy
 • vymáhání pohledávek (mzda, odstupné, náhrada škody)
 • náhrada škody při pracovním úrazu a nemoci z povolání

Směnečné právo

 • poradenství v oblasti směnečného práva
 • příprava směnky
 • vymáhání plnění ze směnky

Obchodní právo

 • poradenství v oblasti sporné i nesporné agendy
 • zastupování před soudem
 • vymáhání pohledávek
 • založení s.r.o., převody podílů, změny v s.r.o.
 • zápisy s.r.o. a jejich změn do veřejného rejstříku

Správní právo

 • poradenství ve věcech správního práva (přestupky, stavební řízení, právo životního prostředí, dopravní právo)
 • zastupování před správními orgány

Smlouvy

 • Komplexní příprava smluv ve věci převodu práva vlastnického k nemovitostem (smlouva kupní, darovací, směnná)
 • Komplexní příprava dalších smluv pro katastr nemovitostí (smlouvy o zřízení služebnosti, zástavní atd.)
 • zastupování v řízení před katastrálním úřadem
 • příprava smluv (nájemní, o dílo atd.)
 • revize smluv

Trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení vč. uplatnění nároku na náhradu škodu

CENA

Cena za právní služby závisí na složitosti dané věci a dohody advokáta s klientem. Pro bližší informace kontaktujte advokátní kancelář.

 • Mgr. Petr Vymazal
 • Valdštejnská 381/6
 • 460 01 Liberec 2
 • IČ 713 466 51
 •  
Seo servis
krl©2017