POUČENÍ KLIENTA

dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“)

Advokát jako povinná osoba

Dle ust. § 2 odst. 1 písm. g) zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je advokát povinnou osobou, přičemž v souladu s tímto zákonem a dalšími právními předpisy je povinen provádět určitá opatření, mezi něž spadá zejm. identifikace klienta a kontrola klienta. Za účelem provádění těchto opatření je advokát povinen shromažďovat, zpracovávat a uchovávat identifikační údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, na jejichž základě byla identifikace a kontrola klienta prováděna.

Účel zpracovávání identifikačních údajů

Identifikační údaje klienta jsou zpracovávány za účelem plnění zákonných povinností a zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k financování terorismu a vytvoření podmínek pro odhalování takového jednání.

Rozsah zpracovávaných identifikačních údajů

U fyzické osoby může být předmětem zpracovávání její jméno a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví, dále místo narození, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo osoby. U právnické osoby může být předmětem zpracovávání její obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo a identifikační číslo právnické osoby nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí, údaje ke zjištění a ověření totožnosti fyzické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, a základní identifikační údaje právnické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, a údaje ke zjištění a ověření totožnosti fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu této právnické osoby nebo kterou tato právnická osoba zmocnila, aby ji ve statutárním orgánu zastupovala.

Forma zpracovávání identifikačních údajů

Identifikační údaje klienta zpracovávané za shora uvedeným účelem a dokumenty ověřující pravdivost identifikačních údajů mohou být zaznamenány v elektronické, jakož i listinné podobě. Z dokladů, z nichž byly identifikační údaje ověřeny, mohou být pořizovány kopie, a tyto mohou být archivovány.

Doba uchovávání identifikačních údajů

Identifikační údaje jsou uchovávány po dobu 10 let od uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo od ukončení obchodního vztahu s klientem.

Poučení klienta o možnosti zpracování identifikačních údajů omezit nebo vyloučit

Klient má právo na to, aby advokát omezil zpracování identifikačních údajů pouze v zákonem stanovených případech, a to za podmínek stanovených v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Poučení o předání či převzetí identifikačních údajů

Identifikační údaje mohou být předány či převzaty pouze za podmínek stanovených v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákoně o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Orgány dozoru

Orgány dozoru ve shora uvedených případech jsou Česká advokátní komora a Finanční analytický úřad.

kladivko

Ve všech uvedených oborech práva poskytujeme komplexní služby vč. zastupování před soudem nebo správním orgánem.

Občanské právo

 • poradenství v oblasti sporné i nesporné agendy
 • zastupování před soudem
 • vymáhání pohledávek
 • spory vyplývající ze smluv (kupní, darovací, nájemní, o dílo, atd.)
 • spory z pojistných smluv
 • vypořádání spoluvlastnictví
 • určení vlastnického práva
 • náhrada škody
 • náhrada škody na zdraví
 • náhrada nemajetkové újmy
 • odpovědnost za vady
 • restituce

Rodinné právo

 • úprava výchovy a výživy nezletilých dětí
 • rozvod manželství
 • vypořádání společného jmění manželů
 • určení výživného zletilých dětí
 • určení výživného mezi manželi
 • určení a popření otcovství

Pracovní právo

 • poradenství v oblasti sporné i nesporné agendy
 • vymáhání pohledávek (mzda, odstupné, náhrada škody)
 • náhrada škody při pracovním úrazu a nemoci z povolání

Směnečné právo

 • poradenství v oblasti směnečného práva
 • příprava směnky
 • vymáhání plnění ze směnky

Obchodní právo

 • poradenství v oblasti sporné i nesporné agendy
 • zastupování před soudem
 • vymáhání pohledávek
 • založení s.r.o., převody podílů, změny v s.r.o.
 • zápisy s.r.o. a jejich změn do veřejného rejstříku

Správní právo

 • poradenství ve věcech správního práva (přestupky, stavební řízení, právo životního prostředí, dopravní právo)
 • zastupování před správními orgány

Smlouvy

 • Komplexní příprava smluv ve věci převodu práva vlastnického k nemovitostem (smlouva kupní, darovací, směnná)
 • Komplexní příprava dalších smluv pro katastr nemovitostí (smlouvy o zřízení služebnosti, zástavní atd.)
 • zastupování v řízení před katastrálním úřadem
 • příprava smluv (nájemní, o dílo atd.)
 • revize smluv

Trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení vč. uplatnění nároku na náhradu škodu

CENA

Cena za právní služby závisí na složitosti dané věci a dohody advokáta s klientem. Pro bližší informace kontaktujte advokátní kancelář.

 • Mgr. Petr Vymazal
 • Valdštejnská 381/6
 • 460 01 Liberec 2
 • IČ 713 466 51
 •  
Seo servis
krl©2017